Tip介绍框
tip介绍框是网站常用的元素,常用来提示信息或展示重要的文字段落。
线性介绍框
<div class="tip bg-red"></div>
<div class="tip bg-orange"></div>
<div class="tip bg-yellow"></div>
<div class="tip bg-green"></div>
<div class="tip bg-cyan"></div>
<div class="tip bg-blue"></div>
<div class="tip bg-purple"></div>
<div class="tip bg-white"></div>
<div class="tip bg-gray"></div>
<div class="tip bg-black"></div>
实体介绍框
颜色设置

按钮的背景颜色支持主题颜色,将bg-color放在tipclass上。

<div class="tip-solid bg-red"></div>
<div class="tip-solid bg-orange"></div>
<div class="tip-solid bg-yellow"></div>
<div class="tip-solid bg-green"></div>
<div class="tip-solid bg-blue"></div>
<div class="tip-solid bg-purple"></div>
<div class="tip-solid bg-gray"></div>
<div class="tip tip-solid bg-black"></div>
简单应用实例

比起白天,或许我更喜欢夜晚。喜欢宁静的夜晚,一个人伏案灯下,抒写下自己这一天来的感想,任自己的思绪萦怀,跃然于纸上,化作那或清澈或隽永,或凝炼的行文。又或者,独自品一盏清茶,只一个人、一本书,就足以享受这片刻寂静的光阴。与而言,并非喜爱那霓虹灯交错的光芒,而是独爱在人海中行走,却时常频频回首。又或者,是独自一人,倚着窗台,欣赏那轮皎洁的明月,独自吟诵着那千古流传的唐诗宋词。

许在人海茫茫之中,我们都是那形色匆匆的赶路人,谁都不曾为谁停留过。然你却从不知知晓,当你停下脚步的那一刻,便有许多人从你身旁擦肩而过,那种感觉,似曾熟悉又陌生。
代码示例